Thuốc Đông Y Gia Truyền của Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền Trần Mười được cấp giấy phép & thử nghiêm theo 1 quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y Tế.